Általános szerződési feltételek

Az általános szerződési feltételek hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Fittnass Kft. (székhelye: 1066 Budapest, Zichy Jenő utca 43., adószáma: 25394199-2-42, a továbbiakban: Szolgáltató), valamint az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevőknek (a továbbiakban: Megrendelő) a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza.

Jelen ÁSZF értelmében Megrendelő minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére a Szolgáltató a jelen honlapon keresztül árut ad el, szolgáltatást teljesít.

A Szolgáltató minden ezen honlapon keresztül forgalmazott kereskedelmi tételének értékesítésére jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, valamint a Megrendelő személyétől. A Megrendelő a Szolgáltató ajánlatának elfogadásával egyidejűleg a jelen Általános Szerződési Feltételeket is elfogadja. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya csak abban az esetben nem vonatkozik a Szolgáltató által a jelen honlapon keresztül kötött szerződésekre, amennyiben azt a Szolgáltató előre, írásban kikötötte.

Jelen Általános Szerződési Feltételek nyilvánosak. A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja, és mindent megtesz annak érdekében, illetve biztosítja azt, hogy Megrendelők ezen feltételeket a Szolgáltatóval létesülő szerződéses kapcsolat létrejötte előtt megismerjék.

Megrendelhető termékek köre

A Szolgáltató kínálatában szereplő, a Megrendelő által megrendelhető, megvásárolható termékek köre a Szolgáltató honlapján tekinthető meg, míg az egyes termékek leírása és ára az adott termékre kattintva érhető el. A termékek leírása tartalmazza az adott termék méretét, beltartalmi összetevőire vonatkozó információkat.

Megrendelhető termékek vételára

A termékek vételára minden esetben az adott termék mellett, magyar Forintban feltüntetett, bruttó vételár (nettó ár + ÁFA). A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét.

A Szolgáltató fenntartja a Weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a Weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történt elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni.

A megrendelés menete, a felek közötti szerződés létrejötte

A Webáruházban történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, elektronikus úton történő megrendeléssel lehetséges. A megrendelés és szerződéskötés minden esetben magyar nyelven történik.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést törölje. A Szolgáltató megrendelést csak saját bejelentett magyarországi lakcímmel, telefonszámmal rendelkező személyektől, továbbá Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől fogad el. Más nevére szóló megrendelést a Szolgáltató nem fogad el.

A Megrendelő a Szolgáltató weblapján található, az általa megrendelés szándékával kiválasztott terméket a kosárba helyezi, megjelölve ezzel egyidejűleg az általa megrendelni kívánt darabszámot. A kosár tartalmazza a Megrendelő által kiválasztott termékeket, a termékek darabszámát, egységárát, a Megrendelő által fizetendő végösszeget. A megrendelőlap szükséges rovatainak kitöltését követően a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva a Megrendelő leellenőrizheti az általa megadott, a megrendeléssel és személyes adatival kapcsolatos valamennyi adatot, valamint a választott fizetési módot. Amennyiben az adatokat a Megrendelő a valóságnak és szándékának megfelelőnek találja, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva elküldheti megrendelését a Szolgáltatónak.

A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok Megrendelő által történt ellenőrzését követően, a “Megrendelés elküldése” gombra kattintás Megrendelő által történő megerősítésével, ezáltal a Szolgáltató részére elektronikus úton történt elküldésével, majd a Szolgáltató írásos, elektronikus úton történő rendelés visszaigazolásával jön létre.

Ha a Megrendelő a megrendelőlapot hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap, mely tájékoztatja Megrendelőt a hiba okáról, és a kitöltési hiba folytán az ajánlati kötöttség létre nem jöttéről. A Szolgáltató a megrendelés, szerződés tényét, létrejöttét, a megrendelés tartalmát a megrendelés elküldését (a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válását) követő 15 percen belül a Megrendelő által megadott email címre történő elektronikus levél küldésével visszaigazolja a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. Amennyiben a Szolgáltató visszaigazolása a rendelés Megrendelő által történt elküldésétől számított legkésőbb 60 percen belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg (számára nem válik hozzáférhetővé), úgy, a Megrendelő ezzel minden hátrányos jogkövetkezmény Szolgáltató felé való érvényesítése, illetve Megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül mentesül az ajánlati kötöttség illetve a szerződéses kötelezettség alól.

A Szolgáltató megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza a Megrendelő által megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, a szállítás és a fizetés Megrendelő által kiválasztott módját, a termék árát, valamint a Szolgáltató által vállalt várható elkészítési határidőt.

A Szolgáltató a Megrendelőt a tudomására jutást követően minden esetben haladéktalanul tájékoztatja, ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, vagy ha nem tudja azt a rendelés visszaigazolásban megadott, várható határidőben elkészíteni. Szolgáltató a Megrendelőt a fenti körülményekről legkésőbb az eredeti átvételi határidőig telefonon tájékoztatja a módosult átvételi határidő megjelölésével, azzal, hogy a Megrendelő ezen Szolgáltatói tájékoztatás megérkezésekor jelezheti Szolgáltató felé, hogy a szállítást a módosult feltételekkel is elfogadja szerződésszerű teljesítésnek, vagy a megrendeléstől el kíván állni. A megrendelés fenntartásához a Megrendelő kifejezett, írásbeli nyilatkozata nem szükséges.

A felek közötti szerződés létrejöttének időpontja a Szolgáltató megrendelés visszaigazolásának a Megrendelő email címére történő megérkezésének (hozzáférhetővé válásának) időpontja.

A felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató a létrejött szerződéseket 6 hónapig, a fent említett székhelyén őrzi.

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy Szolgáltató a Megrendelő számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít, a megrendelőlap a Megrendelő ellenőrzése, jóváhagyása nélkül technikailag sem küldhető el a Szolgáltató részére.

Fizetés

Megrendelő a megrendelt terméket a megjelölt átvételi napon személyesen készpénzzel vagy bankkártyával fizethet. Szolgáltató a vételár teljes kiegyenlítéséig minden esetben a termék feletti tulajdonjogát fenntartja.

A Szolgáltatónak nem áll módjában bármilyen étkezési jegy, melegétkezési utalvány elfogadása. Ha Megrendelő csak ezen pénzhelyettesítők valamelyikével tudja a vételárat megfizetni, akkor Szolgáltató jogában áll az átadást megtagadni.

A megrendelő elállási joga

Amennyiben Megrendelő a termék átvétele után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik.

Megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Megrendelőnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek a Megrendelőt terhelik.

A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni.

Elállás esetén Szolgáltató a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült, törött, csomagolása bontott stb.)

A Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ értelmében:

  • c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
  • d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  • e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

A Megrendelőt nem illeti meg az indoklás nélküli (abszolút vagy objektív) elállás joga a forgalmazott áruk, az élelmiszernek minősülő termékek vonatkozásában. Az élelmiszerhigiéniai, tárolási és élelmiszerbiztonsági szabályok a Megrendelőnél való megtartásának ellenőrizhetetlensége miatt a forgalmazó a vásárlótól visszaszolgáltatott termék továbbértékesítésével a fogyasztókat veszélyek tenné ki, ezért az ilyen termékre a vásárlónak történő átadást követően az indoklás nélküli elállás kizárt.

Reklamáció és jótállás

Az esetleges szavatossági problémák bejelentése az info@fittnass.hu lehetséges, ahol a Szolgáltató rögzíti a Megrendelő által előadott körülményeket. A reklamáció esetén a Szolgáltató a Megrendelővel egyezteti a termék átvételének helyét és idejét. Megrendelő részéről nem érvényesíthető reklamációs alap, ha élelmiszer esetén a hivatkozása nem az elvárásainak megfelelő ízvilág, szín vagy állag. A Megrendelő a termékkel kapcsolatos szavatossági igényét csak a termék mellé minden esetben mellékelt, a Szolgáltató által a termékről kiállított számlával együtt érvényesítheti. A szavatossági határidő a termék Megrendelő részére történő átadása – jelen esetben a sikeres termék átvétel – napjával kezdődik.

Nem vonatkozik a szavatosság:

  • a nem rendeltetésszerű használatból, valamint az erőszakos behatásokból eredő károsodásra sérülésekre,
  • ha a Megrendelő által igazoltan átvett termék Megrendelői érdekkörben felmerült káresemény miatt megsérül vagy megsemmisül,
  • ha a terméken a Megrendelő, vagy más, nem a Szolgáltató képviseletében eljáró személy átalakítást, javítást végzett,

A szavatosságra a fentieken túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak az irányadók.

Adatvédelem

Az adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések az irányadók.

Vegyes, záró rendelkezések

A Megrendelő Weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Megrendelő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak – például internet szolgáltató- felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
A Szolgáltató és Megrendelői, szerződéses partnerei között fennálló kapcsolatokban kizárólag Magyarország joga alkalmazandó. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek megpróbálják először tárgyalásos úton, egyeztetéssel megoldani.

Jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött jogokból és kötelezettségekből eredő valamennyi jogvitára vonatkozóan – értékhatártól függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel, amennyiben kényszerítő törvényi rendelkezés alapján más bíróság hatásköre vagy illetékessége nem áll fenn.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

Budapest, 2019. 05. 10.